ถ่ายทอดสด
โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา
ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

 

 

 

Email:
Subject:
Message:
ผลลัพธ์ของ ๑+๑ = ตอบเป็นตัวเลขไทย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University

Email:
Subject:
Message:
คำถามป้องกันสแปม:๑+๒ (ตอบเป็นตัวเลขไทย)

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000