ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.๕ น.ธ.เอก ศน.บ. M.A.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้กล่าวสัมโมทนียกถาต่อที่ประชุมใหญ่ มมร ความตอนหนึ่งว่า "การที่ได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้ก็เพื่อให้สืบต่อปณิธานที่บุรพาจารย์ได้ก่อตั้งมา หลักการในการปฏิบัติจะอยู่ที่หลักการสามอย่างคือ "๓ ส" หมายถึง "สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม" สืบต่องานที่บุรพาจารย์ได้เพียรสร้างมา จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าใหม่ให้เกิดขึ้นแก่ มมร และจะส่งเสริมคนดีที่มีความรู้ความสามารถให้ปรากฏ อันจะทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนทั้งหลายต่อไป"
 
พระเทพปริยัติวิมล นามเดิม แสวง ลูกอินทร์ เกิด ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เกิดวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕)  เป็นบุตรคนที่ ๕ ในจำนวน ๑๐ คนของโยมพ่อเชื่อม กับโยมแม่เสมอ ลูกอินทร์ วัย ๑๐ ขวบ บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรกที่วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และบรรพชาอีกครั้งเมื่ออายุ ๑๕ ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร ครั้นเมื่อครบเกณฑ์บวชก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
 
ศึกษาจบเปรียญธรรม ๕ ประโยค นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบันนารัสฮินดู ประเทศอินเดีย ทั้งสำเร็จหลักสูตรพระธรรมทูตไปต่างประเทศ คณะสงฆ์ธรรมยุต และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ
 
สมณศักดิ์ ดังนี้
 
พ.ศ.๒๕๓๒ พระจุลนายก พระราชาคณะปลัดซ้าย ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ.๒๕๓๖ พระมหานายก พระราชาคณะปลัดขวา ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 พ.ศ.๒๕๔๔ พระราชเมธาภรณ์ พระราชาคณะชั้นราช
พ.ศ.๒๕๔๙ พระเทพปริยัติวิมล พระราชาคณะชั้นเทพ (ในพระราชพิธี ๖๐ ปี การครองสิริราชสมบัติ) และ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับสมณศักดิ์ที่ อัคคมหาสัทธัมมโชติกธชะ ประเทศสหภาพพม่ารับวันที่  ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
เป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นรองอธิการบดีฝ่ายเผยแผ่และวิเทศสัมพันธ์
เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติจากพระภิกษุที่มหาเถรสมาคมมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกศ.) เป็นวาระที่ ๒
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
เป็นประธานเครือข่ายภาคประชาชนและประชาสังคม ๘๔ องค์กร สร้างจิตสำนึกทางคุณธรรมในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเลขานุการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
เป็นผู้เสนอการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
เป็นกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
เป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
เป็นคณะเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๑ ใน ๕ รูป
เป็นเลขานุการวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเลขานุการสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นผู้จัดตั้งสำนักเรียน ห้องสมุด ระเบียบของสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นผู้จัดระบบการศึกษาพระใหม่วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นผู้จัดระบบการบวชประจำปี/บวชกลุ่มของวัด
เป็นผู้จัดทำร่างโครงการย้าย มมร เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นจัดระบบงานวิทยาเขตของ มมร.ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๑ ถึง ปัจจุบัน
เป็นผู้จัดระบบผู้ประสานระหว่างส่วนกลางและวิทยาเขต รวมถึงระบบการบริหารงานวิทยาเขต มมร.
เป็นผู้จัดระบบการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) และของ มมร
 
และในปัจจุบันพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้รับมอบหมายงานดำเนินการโครงการย้าย มมร คุมการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แห่งใหม่ เลขที่ ๒๔๘ หมู่ที่ ๑ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ -๒๕๕๔ ปัจจุบันนี้ เป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นที่ประจักษ์แก่ชาว มมร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ท่านอธิการบดีได้ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ขยันอดทน  จึงทำให้เกิด มมร แห่งใหม่ เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์ตลอดกาล
 

 

Share